Tuesday 23 October 2018 / سه شنبه 1 آبان 1397

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

مانیفست مكتب ایران زمین - ناسیونالیسم مدرن ایراني با دیدگاه تمدني
(اساس نامه دبستان فكري ایران زمین)
رضا ھازلي
(كي اشكان اردلان افشارنادري)
پیش گفتار

دبستانھاي فكري و اندیشه ھاي ایران گرایي و ایران سالاري كنوني دچار پارادوكس ھا و تضادھایي ھم در ژرفا و چیستي تاریخ ایران و ھم با ارزشھاي نوین و مدرن جھاني ھستند. از انجایي كه ھیچ مكتب فكري كه داراي تضادھا و رویارویي جدي با ارزش ھاي جھان شمول شود جدي گرفتھ نخواهد شد و یا حتا اگر ھم  یروزي به دست اورد، زندگي مردمان و پیروانش را رویارویي ھمیشگي با جهان به نابودي خواھد كشاند، نیاز به پدید امدن یك دبستان فكري ( مكتب) ایران گرا که دچار تضاد ھا و پارادوكس ھاي گفته شده دربالا نباشد احساس مي شود. از اینرو نویسنده این مانیفیست كه ازسویي زبانھاي باستاني ایران و ھند

و اروپا یي و تاریخ ایران و جهان را از نوجواني اموخته و به دریاي بي كران این نوشته ھا به زبان اصلي انھا دسترسي داشته است و ھمچنین در كاوشھاي باستان با باستان شناس ھاي سرشناس جهاني ھمراھي و ھمكاري داشته است و BMAC شناسي ایرانویچ یابراي نخستین بار در تاریخ ایران و جهان پروژه كلان مجموعه صد و بیست بخشي فیلمھاي مستند میراث جاویدان ایران باستان را اغاز كرده است و از سویي دیگر، سالھا به گونه اكادمیك در جامعه شناسي و فلسفه پژوھش و كاوش كرده است تلاش كرده است تا با ویرایش و اصلاح مكتب ایرانویچي روانشاد ذبیح به روز مكتب نویني در ایران گرایي عرضه كند که افزون بر تكیه بر نقطه ھاي قوت مكتب بهروزي تضاد ھا و پارادوكس ھاي ان را از میان بردارد. این مانیفست براي قابل درك بودن به زبان پارسي دري نوشته شده است و متن دري سره ان سپس تر انتشار خواھد یافت.

 ادامه مطالب....