Tuesday 26 March 2019 / سه شنبه 6 فروردين 1398

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

استقلال اقليم كردستان عراق-اناليز جامع از ديدگاه هاي تاريخي، تمدني ، سياسي ، استراتژيك ،حقوق بين المللي و حقوق بشري

هرچند که کشور کردستان در شمال عراق به مدت بیست و پنج سال است که بصورت دفاکتو وجود دارد، اما رفراندوم استقلال کردستان که به ابتکار مسعود بارزانی و با وجود مخالفتها ی سازمان ملل و أمریکا و کشورهای غربی و دشمنی شدید کشورهای منطقه أی در ٢۵ سپتامبر سال ٢٠١٧ میلادی (٧٧۵۵ إیرانی) برگزار شد، منجر به بحثهای فراوانی درباره اینده مردمان کرد در خاورمیانه که شمار انها را از چهل تا پنجاه میلیون ذکر کرده اند شد ه است. بر طبق پژوهشهای دموگرافیک شمار مردمان کرد

Read more ...

ارتجاع سفيد يا تخريب ايرانگرايي؟

يكي از پديده هاي جوامع خاورميانه، ارتجاع و بنيادگرايي است. ارتجاع به مفهوم ماندن در گذشته يك پديده خاص است بدون نواوري و خلاقيت و تلاش براي سازگاري پديده ها با جهان مدرن. از نظر انتروپولوژي زيستي، ارتجاع در جامعه نسبت مستقيم با متوسط ضريب هوشي ان جامعه دارد. پژوهشهاي بسيار جامعه شناسي با متدولوژيهاي پيشرفته كه روي نوع بسيار مضر و معروف ارتجاع، يا ارتجاع مذهبي ( سياه) انجام شده است، بيانگر رابطه مستقيم باورها و ارتجاع مذهبي...

Read more ...

هويت ساجد خاك عراق، هويت شيعي، نه إيراني- نه عربي

هويت انساني در درازاي تاريخ بشري پستي و بلندي هاي فراواني را طي كرده است، و هربار بسته به انكه آدمي در چه جامعه أي و در چه درجه أي از تحول قرار داشته است، رنگ و بو و هويت ان جامعه را پذيرفته است. البته در جامعه شناسي نوين نه تنها تاثير جامعه بر هويت انساني بررسي مي شود كه تاثير انسان هم بر ساختن هويت اجتماعي خود و جامعه اش مورد پژوهش قرار مي گيرد. شايان ذكر است كه جوامع بشري بر أساس نظريه هاي جامعه شناسي داراي دوران هاي گوناگون هستند.

Read more ...

درود بر إسرائيل، زنده باد إسرائيل دوم

هزاران سال مردمان تاريخ ساز جهان در اسياي مركزي و خاورميانه زندگي مي كردند، اسياي مركزي و خاورميانه از مهمترين مركزها و گهواره هاي تمدن بشري بوده اند. تمدنهاي كهن ايرانويچ ( ايرانيان اسياي مركزي ) در مجموعه باستانشناسي خراسان بزرگ و خوارزم معروف به تمدن مارگيانا- بلخ ، با بيش از هشت هزار سال قدمت ، تمدنهاي كهن ارتا ( ايرانيان باستان در فلات مركزي ايران) و تمدن كهن سند ( هنديان باستان) با بيش از هشت هزار سال قدمت، تمدن كهن سومر در ميانرودان با بيش از هفت هزار سال ديرينگي،...

Read more ...

عرب زدگي و برخی راه های مقابله با آن


يكي از بيماريهاي اجتماعي جامعه ايران، عرب زدگي است . اين سرطان بدخيم كه در ذات خود دشمن فرهنگ و انديشه إيراني است انچنان در تن و روان جامعه إيراني ريشه دوانده كه اين جامعه بيمار ديگر به ان عادت كرده و اين بيماري كشنده را بخشي از هويت بيمار و التقاطي خود كرده است. هرچند كه اين بيماري عرب زدگي به گونه خفيف تري با نام سرياني زدگي از دوران ساسانيان در فرهنگ إيراني وجود داشت و همانوقت بود كه هزوارش هاي سرياني به ادب پهلوي راه يافتند اما شدت اين بيماري در زمان ساسانيان به هيچ وجه چندان شديد نبود كه هويت إيراني را تهديد كند.

Read more ...

يك رويداد و دو پيامد

نابودي طبقه نخبگان واقعي كشور در جريان انقلاب اسلامي و عدم وجود انديشكده هاي مستقلي كه منافع ملي و تمدني ايران و ايراني را در نظر داشته باشند، سبب شده است كه كشور ايران و تمدن إيراني سرگشته و حيران حتا منافع خود را نيز تشخيص ندهد و هر روز گام به گام تن به سختي بيمارش را بسوي مرگ و نابودي كامل روان كند. اشغال تمامي پستهاي عالي سياسي و قضائي و قانونگذاري ايران به دست متولدين عراق يا عرب دوستان و عرب زدگان و مهم نبودن منافع ملي و تمدني ايران براي انها از سويي و نبودن انديشكده هاي ملي سبب شده كه تريبون ملي گرايي إيراني به دست مرتجعين سفيدي بيفتد كه با مدرنيته مخالفند و با عدم تمركز كور كورانه و مرتجعانه مخالفت مي كنند و أوج هنرشان اين است كه به جاي انديشه ارتجاعي و فناتيسم ولايت مطلقه فقيه، انديشه ارتجاعي ديگري چون فر ايزدي را جايگزين كنند! ضريب هوشي كم و زمينه تحصيلي نا مرتبط اين مهندسان و دندانپزشكان فيلسوف و جامعه شناس شده باعث ان شده كه ملت ايران را بازيچه انديشه هاي ناپخته و تعصبات ابلهانه و احساساتي خود كنند و غير مسولانه با سرنوشت ملتي بازي كنند.

Read more ...

دکتر رضا هازلی

مانیفست مكتب ایران زمین - ناسیونالیسم مدرن ایراني با دیدگاه تمدني
(اساس نامه دبستان فكري ایران زمین)
رضا ھازلي
(كي اشكان اردلان افشارنادري)
پیش گفتار

دبستانھاي فكري و اندیشه ھاي ایران گرایي و ایران سالاري كنوني دچار پارادوكس ھا و تضادھایي ھم در ژرفا و چیستي تاریخ ایران و ھم با ارزشھاي نوین و مدرن جھاني ھستند. از انجایي كه ھیچ مكتب فكري كه داراي تضادھا و رویارویي جدي با ارزش ھاي جھان شمول شود جدي گرفتھ نخواهد شد و یا حتا اگر ھم  یروزي به دست اورد، زندگي مردمان و پیروانش را رویارویي ھمیشگي با جهان به نابودي خواھد كشاند، نیاز به پدید امدن یك دبستان فكري ( مكتب) ایران گرا که دچار تضاد ھا و پارادوكس ھاي گفته شده دربالا نباشد احساس مي شود. از اینرو نویسنده این مانیفیست كه ازسویي زبانھاي باستاني ایران و ھند

Read more ...