Friday 24 March 2017 / جمعه 4 فروردين 1396

جستجو

P4 Info

header 6

در امتداد هفته

darmetedadehafteh

در امتداد هفته

 در امتداد هفته برنامه ای از حسین مهری و عباس میلانی. این برنامه به تحلیل اخبار مهم هفته که در ارتباط با ایران می باشند می پردازد.
TV