Monday 25 June 2018 / دوشنبه 4 تير 1397

جستجو

P7a

AndishehTV

header 7

 

زمان پخش برنامه در پناه قانون : چهار شنبه ها ساعت30 : 17 

Andisheh TV

AndishehTV - 2018. 04. 29. Length: 49:25
در این برنامه ، دکتر سیروس مشکی وکیل پرآوازه ایرانی، به پرسشهای مهاجرتی و حقوقی هموطنان پاسخ می دهد و درباره تازه ترین رویدادهای حقوقی سخن می گوید.
AndishehTV - 2018. 04. 26. Length: 56:02
در این برنامه ، دکتر سیروس مشکی وکیل پرآوازه ایرانی، به پرسشهای مهاجرتی و حقوقی هموطنان پاسخ می دهد و درباره تازه ترین رویدادهای حقوقی سخن می گوید.
AndishehTV - 2018. 04. 17. Length: 53:32
در این برنامه ، دکتر سیروس مشکی وکیل پرآوازه ایرانی، به پرسشهای مهاجرتی و حقوقی هموطنان پاسخ می دهد و درباره تازه ترین رویدادهای حقوقی سخن می گوید.
AndishehTV - 2018. 04. 07. Length: 51:25
در این برنامه ، دکتر سیروس مشکی وکیل پرآوازه ایرانی، به پرسشهای مهاجرتی و حقوقی هموطنان پاسخ می دهد و درباره تازه ترین رویدادهای حقوقی سخن می گوید.
AndishehTV - 2018. 03. 13. Length: 53:18
در این برنامه ، دکتر سیروس مشکی وکیل پرآوازه ایرانی، به پرسشهای مهاجرتی و حقوقی هموطنان پاسخ می دهد و درباره تازه ترین رویدادهای حقوقی سخن می گوید.