Wednesday 18 October 2017 / چهارشنبه 26 مهر 1396

جستجو

P7a

AndishehTV

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

زمان پخش برنامه چهره ها و گفته ها : جمعه ها ساعت00 : 13 

چهره ها و گفته ها

AndishehTV - 2017. 09. 15. Length: 46:48
در این برنامه در مورد اینکه قدرت های حاضر در سوریه سرگردانند گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 09. 08. Length: 43:55
در این برنامه در خصوص اینکه انتشارات دانشگاه چگونه سازمتندهی شد صحبت می شود.
AndishehTV - 2017. 09. 01. Length: 50:00
در این برنامه در مورد تروریسم جدید و اسلامی و واکنش غرب گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 08. 26. Length: 48:14
در این برنامه در خصوص تنش هایی که جمهوری اسلامی نیاز دارد گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 08. 19. Length: 48:51
در این برنامه در مورد اینکه جامعه آمریکا گرفتار انواع بحرانها می باشد گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 08. 11. Length: 49:44
در این برنامه در خصوص درافشانی های سروش درباره خانم میرزاخانی گفتگو می شود.