Saturday 25 March 2017 / شنبه 5 فروردين 1396

جستجو

P4 Info

header 6

 

زمان پخش برنامه برگی از تاریخ : چهارشنبه ها ساعت00 : 13

برگی از تاریخ

AndishehTV - 2016. 12. 14. Length: 47:32
در این برنامه آقای امینی در مورد در گیری های نظری بسیاری که میان رهبران شیعه پیش از انقلاب در ایران وجود داشت گفتگو می کند.
AndishehTV - 2016. 12. 02. Length: 47:54
در این برنامه آقای امینی در خصوص اینکه ایرانیان برای مدت طولانی از وجود سلسله هخامنشی آگاهی نداشتند سخن می گوید.
AndishehTV - 2016. 11. 23. Length: 56:00
در این برنامه در خصوص ممالک محروسه و ناروشن بودن آن بحث و گفتگو می شود.
AndishehTV - 2016. 11. 16. Length: 55:59
در این برنامه در خصوص دو چشم انداز دراز مدت که انقلاب مشروطه در برابر خود نهاده بود، بحث و گفتگو می شود.
AndishehTV - 2016. 11. 02. Length: 47:59
در این برنامه آقای امینی در باره چالش شریعت و مدرنیته در ساختار حقوقی قضایی ایران سخن می گوید.
AndishehTV - 2016. 10. 26. Length: 48:26
در این برنامه در خصوص اینکه زبان فارسی تا پیش از تسلط انگلستان بر هند، زبان رسمی شبه قاره بوده است گفتگو می شود.
AndishehTV - 2016. 10. 19. Length: 48:52
در این برنامه آقای محمد امینی درباره رسمی شدن زبان فارسی به کوشش ابوالعباس فضل اسفراینی سخن می گوید.
AndishehTV - 2016. 10. 05. Length: 48:33
در این برنامه آقای امینی درباره حزب دمکرات کردستان هجری و رابطه های او با عربستان و اینکه این حزب پیوندی با مردم کردستان ندارد سخن می گوید.