Tuesday 24 October 2017 / سه شنبه 2 آبان 1396

جستجو

P7a

AndishehTV

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

زمان پخش برنامه برگی از تاریخ : چهارشنبه ها ساعت00 : 13

برگی از تاریخ

AndishehTV - 2017. 08. 03. Length: 52:09
در این برنامه در مورد اینکه ترکیه مرکز سکولاریزم بود گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 07. 26. Length: 47:49
در این برنامه در خصوص اسناد جدید 28 مرداد که تازگی دارد گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 07. 19. Length: 48:51
در این برنامه در خصوص ماجرای کشته شدن احمد کسروی صحبت می شود.
AndishehTV - 2017. 06. 29. Length: 49:45
در این برنامه در مورد تیمور تاش، مصلح اجتماعی با برداشتهای اروپایی گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 06. 21. Length: 49:35
در این برنامه در مورد عربستان ، دولتی به شدت واپس گرا گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 06. 15. Length: 49:45
در این برنامه در خصوص جنگ مذهبی خاورمیانه گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 06. 07. Length: 50:10
در این برنامه در مورد عبدالحسین تیمور تاش گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 05. 24. Length: 48:52
این برنامه در مورد رئیسی و اینکه او آدم خطرناکی بود گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 05. 17. Length: 49:41
این برنامه دریچه دیگری برای نگرش به انتخابات در ایران می باشد.