Tuesday 24 January 2017 / سه شنبه 5 بهمن 1395

جستجو

P4 Info
P3 FB

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

زمان پخش برنامه برگی از تاریخ : چهارشنبه ها ساعت00 : 13

برگی از تاریخ

AndishehTV - 2016. 10. 19. Length: 48:52
در این برنامه آقای محمد امینی درباره رسمی شدن زبان فارسی به کوشش ابوالعباس فضل اسفراینی سخن می گوید.
AndishehTV - 2016. 10. 05. Length: 48:33
در این برنامه آقای امینی درباره حزب دمکرات کردستان هجری و رابطه های او با عربستان و اینکه این حزب پیوندی با مردم کردستان ندارد سخن می گوید.
AndishehTV - 2016. 09. 28. Length: 49:15
در این برنامه آقای محمد امینی پرامون آثار شادروان اسماعیل رایین درباره فراماسونری در ایران سخن می گوید.
AndishehTV - 2016. 09. 21. Length: 50:39
در این برنامه آقای امینی تصریح می کنند که بنیاد گرایان ، شخصیت چهارم کسروی را به قتل رساندند.
AndishehTV - 2016. 09. 07. Length: 50:09
در این برنامه با بخش نخست دیدگاه های آقای امینی درباره محمد علی فروغی ، ذکاء الملک ، آشنا می شوید.
AndishehTV - 2016. 08. 31. Length: 47:32
در این برنامه آقای امینی در بخش تازه ای در باره سوم شهریور به حواشی سیاسی - اجتماعی این رویداد می پردازد.
AndishehTV - 2016. 08. 24. Length: 49:27
در این برنامه در مورد چگونگی به وجود آمدن ماجرای سوم شهریور سال 1320 و همچنین حمله متفقین به کشور ما به بهانه حضور آلمانها در ایران گفتگو می شود.
AndishehTV - 2016. 08. 10. Length: 49:31
آقای محمد امینی در این برنامه از شرایط قبول نخست وزیری از سوی آقای دکتر بختیار سخن می گوید و نیز در خصوص دیدگاه های سیاسی او گفتگو می کند.
AndishehTV - 2016. 08. 03. Length: 50:45
آقای محمد امینی: ترامپ را نباید دست کم گرفت . این پدیده عوام فریب واکنشی است در برابر فروپاشی نظم جهانی و برانگیخته شدن جریان های تندرو اسلامی.
AndishehTV - 2016. 07. 27. Length: 48:22
در این برنامه در باره چهار کشور عربی که ایران را متهم به اشغال جزایر سه گانه ساخته اند ، بحث می شود.