Tuesday 22 August 2017 / سه شنبه 31 مرداد 1396

جستجو

P7a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

زمان پخش برنامه برگی از تاریخ : چهارشنبه ها ساعت00 : 13

برگی از تاریخ

AndishehTV - 2017. 05. 24. Length: 48:52
این برنامه در مورد رئیسی و اینکه او آدم خطرناکی بود گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 05. 17. Length: 49:41
این برنامه دریچه دیگری برای نگرش به انتخابات در ایران می باشد.
AndishehTV - 2017. 05. 10. Length: 49:54
این برنامه در مورد بررسی روزی که شاه دکتر مصدق را به نخست وزیری برگزید گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 05. 03. Length: 50:10
در این برنامه در مورد موضوع کشف اسرار هزار ساله بحث و گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 04. 12. Length: 50:02
این برنامه در خصوص تنش میان ایالت متحده و روسیه می باشد.
AndishehTV - 2017. 03. 29. Length: 49:50
در این برنامه در خصوص دخالت نظامی احتمالی آمریکا در ایران می باشد.
AndishehTV - 2017. 03. 23. Length: 48:50
در این برنامه در خصوص نوروز و گستره آن از چین تا آلبانی ، دیرین ترین جشن غیر مذهبی گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 03. 15. Length: 49:29
در این برنامه هدف مصدق از نامه نویسی با سفیر شوروی مورد بررسی قرار می گیرد.
AndishehTV - 2017. 03. 09. Length: 47:54
در این برنامه در خصوص ناراستی هایی درباره رابطه فداییان اسلام با دولت مصدق گفتگو می شود.