Sunday 19 February 2017 / يكشنبه 1 اسفند 1395

جستجو

P4 Info

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

زمان پخش برنامه برگی از تاریخ : چهارشنبه ها ساعت00 : 13

برگی از تاریخ

AndishehTV - 2016. 11. 16. Length: 55:59
در این برنامه در خصوص دو چشم انداز دراز مدت که انقلاب مشروطه در برابر خود نهاده بود، بحث و گفتگو می شود.
AndishehTV - 2016. 11. 02. Length: 47:59
در این برنامه آقای امینی در باره چالش شریعت و مدرنیته در ساختار حقوقی قضایی ایران سخن می گوید.
AndishehTV - 2016. 10. 26. Length: 48:26
در این برنامه در خصوص اینکه زبان فارسی تا پیش از تسلط انگلستان بر هند، زبان رسمی شبه قاره بوده است گفتگو می شود.
AndishehTV - 2016. 10. 19. Length: 48:52
در این برنامه آقای محمد امینی درباره رسمی شدن زبان فارسی به کوشش ابوالعباس فضل اسفراینی سخن می گوید.
AndishehTV - 2016. 10. 05. Length: 48:33
در این برنامه آقای امینی درباره حزب دمکرات کردستان هجری و رابطه های او با عربستان و اینکه این حزب پیوندی با مردم کردستان ندارد سخن می گوید.
AndishehTV - 2016. 09. 28. Length: 49:15
در این برنامه آقای محمد امینی پرامون آثار شادروان اسماعیل رایین درباره فراماسونری در ایران سخن می گوید.
AndishehTV - 2016. 09. 21. Length: 50:39
در این برنامه آقای امینی تصریح می کنند که بنیاد گرایان ، شخصیت چهارم کسروی را به قتل رساندند.
AndishehTV - 2016. 09. 07. Length: 50:09
در این برنامه با بخش نخست دیدگاه های آقای امینی درباره محمد علی فروغی ، ذکاء الملک ، آشنا می شوید.
AndishehTV - 2016. 08. 31. Length: 47:32
در این برنامه آقای امینی در بخش تازه ای در باره سوم شهریور به حواشی سیاسی - اجتماعی این رویداد می پردازد.
AndishehTV - 2016. 08. 24. Length: 49:27
در این برنامه در مورد چگونگی به وجود آمدن ماجرای سوم شهریور سال 1320 و همچنین حمله متفقین به کشور ما به بهانه حضور آلمانها در ایران گفتگو می شود.