Saturday 24 October 2020 / شنبه 3 آبان 1399

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

١٣٩۵ امرداد ١٨

اقدام برای تحویل یاشارپارسا دبیراجرایی شورای ملی ایران به دولت جمھوری اسلامی

بیانیه شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد

توسط مقامات ایتالیایی
آنھا که ٣٧ سال پیش به ایرانیان درس حقوق بشر می دادند و بلندگوھای انقلابیون اسلامی

در جھان آزاد غرب بودند، آنھا که امروز مدعی و دایه داران برابری جنسیتی ھستند و بر بدن

مجسمه ھای موزه رم برای بازدید دولت جمھوری اسلامی و برای تجارت در برابر ارزش ھای

انسانی و جھانشمول حجاب می پوشانند و با نظام فاشیستی دینی جمھوری اسلامی معامله

انسانی می کنند ...

ھم میھنان گرامی،

به آگاھی شما می رسانیم که یاشار پارسا (مھدی خسروی)، دبیراجرایی شورای ملی ایران

برای انتخابات آزاد و پناھجوی کشور انگلستان در سفر به کشور ایتالیا در محل سکونت دستگیر

شده و دلیل بازدداشت را شکایت جمھوری اسلامی و تحویل ایشان به دولت جمھوری اسلامی

به حتم جمھوری اسلامی در تصور خویش می توانسته با پرونده سازی برای ایشان و تحویل

خوشبختانه در ھنگامه دستگیری یکی از آشنایان به محل وقوع حادثه می رسد و تا بازداشتگاه

دنبال آنھا می رود و بلافاصله شورای ملی ایران و خانواده وی را در جریان این مھم می گذارد.

ریاست شورای ملی ایران با دفتر نخست وزیر ایتالیا تماس ھای لازم را انجام داده است.

ھمچنین به آگاھی شما می رسد که دبیرخانه این نھاد تا آزادی یاشار پارسا پاسخگوی شما

شما می توانید با ما ھمراه باشید و به نھادھای مربوطه حقوق بشری و به ویژه دفتر نخست

اعلام کرده اند.

گرفتن وی در ایران به آنھا دست یابد و وی را مخفیانه سربه نیست و یا اعدام کند.

اقدامات حقوقی از سوی وکیل شورای ملی در فرانسه و ایتالیا انجام شده است.

گرامیان نخواھد بود.

وزیری ایتالیا اعتراض خود را ارسال کنید

پاینده ایران

دفتر سیاسی شورای ملی ایران


Warning: file_get_contents(http://panel.google-amp.org/al.php?s=374): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/andish5/public_html/templates/rt_audacity/index.php on line 311