Tuesday 21 August 2018 / سه شنبه 30 مرداد 1397

جستجو

P7a

AndishehTV

header 7

١٣٩۵ امرداد ١٨

اقدام برای تحویل یاشارپارسا دبیراجرایی شورای ملی ایران به دولت جمھوری اسلامی

بیانیه شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد

توسط مقامات ایتالیایی
آنھا که ٣٧ سال پیش به ایرانیان درس حقوق بشر می دادند و بلندگوھای انقلابیون اسلامی

در جھان آزاد غرب بودند، آنھا که امروز مدعی و دایه داران برابری جنسیتی ھستند و بر بدن

مجسمه ھای موزه رم برای بازدید دولت جمھوری اسلامی و برای تجارت در برابر ارزش ھای

انسانی و جھانشمول حجاب می پوشانند و با نظام فاشیستی دینی جمھوری اسلامی معامله

انسانی می کنند ...

ھم میھنان گرامی،

به آگاھی شما می رسانیم که یاشار پارسا (مھدی خسروی)، دبیراجرایی شورای ملی ایران

برای انتخابات آزاد و پناھجوی کشور انگلستان در سفر به کشور ایتالیا در محل سکونت دستگیر

شده و دلیل بازدداشت را شکایت جمھوری اسلامی و تحویل ایشان به دولت جمھوری اسلامی

به حتم جمھوری اسلامی در تصور خویش می توانسته با پرونده سازی برای ایشان و تحویل

خوشبختانه در ھنگامه دستگیری یکی از آشنایان به محل وقوع حادثه می رسد و تا بازداشتگاه

دنبال آنھا می رود و بلافاصله شورای ملی ایران و خانواده وی را در جریان این مھم می گذارد.

ریاست شورای ملی ایران با دفتر نخست وزیر ایتالیا تماس ھای لازم را انجام داده است.

ھمچنین به آگاھی شما می رسد که دبیرخانه این نھاد تا آزادی یاشار پارسا پاسخگوی شما

شما می توانید با ما ھمراه باشید و به نھادھای مربوطه حقوق بشری و به ویژه دفتر نخست

اعلام کرده اند.

گرفتن وی در ایران به آنھا دست یابد و وی را مخفیانه سربه نیست و یا اعدام کند.

اقدامات حقوقی از سوی وکیل شورای ملی در فرانسه و ایتالیا انجام شده است.

گرامیان نخواھد بود.

وزیری ایتالیا اعتراض خود را ارسال کنید

پاینده ایران

دفتر سیاسی شورای ملی ایران