Friday 15 November 2019 / جمعه 24 آبان 1398

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

برنامه های روز چهارشنبه از تلویزیون اندیشه زمان به وقت ایران زمان به وقت آمریکا
آیین بهایی  - تکرار  Aeen bahaee بعد از ظهر 12:30 1:00 AM
 تکرار - چشم انداز - برنامه ساز: دکتر مهدی آقازمانی Cheshmandaz بعد از ظهر 13:30 2:00 AM
تکرار - برنامه ساز : منصور اسانلو 
HambastegieNo بعد ازظهر 15:30 4:00 AM
تکرار - راه کارگر  rahe kargar بعد ازظهر 16:30 5:00 AM
تکرار - سلامی دوباره برنامه ای از ساسان کمالی . سلامی دوباره برنامه ای سیاسی، اقتصادی ، ادبی و هنری میباشد و بیشتر به اخبار روز خصوصا درباره ایران می پردازد Salami Dobareh بعد از ظهر 18:30 7:00 AM
 تکرار - چشم انداز - برنامه ساز: دکتر مهدی آقازمانی Cheshmandaz شب 19:30 8:00 AM
  آشیانه اندیشه ها - برنامه ساز: رضا علوی  Ashianeh شب 20:30 9:00 AM
   ایران آکادمیا - برنامه ساز: بنیاد آینده  Academia شب 21:00 9:30 AM
  چشم انداز - برنامه ساز: دکتر مهدی آقازمانی Cheshmandaz شب 23:30 12:00 PM
دیدبان شهروند - برنامه ساز : تلویزیون اندیشه 
Citizen Watch صبح 1:30 14:00 PM
تکرار - آشیانه اندیشه ها - برنامه ساز: رضا علوی  Ashianeh صبح 2:30 15:00 PM
   ایران آکادمیا - برنامه ساز: بنیاد آینده  Academia صبح 3:00 15:30 PM
تکرار - درپناه قانون - برنامه ساز : دکتر سیروس مشکی  
Dr.Meshki صبح 5:30 18:00 PM
تکرار - چشم انداز - برنامه ساز: دکتر مهدی آقازمانی Cheshmandaz صبح 6:30 19:00 PM
تکرار - چالش - برنامه ساز : رضا گوهرزاد  Chalesh صبح 7:30 20:00 PM
تکرار - چشم انداز - برنامه ساز: دکتر مهدی آقازمانی Cheshmandaz صبح 10:30 23:00 PM
تکرار - همبستگی نو - برنامه ساز : منصور اسانلو 
HambastegieNo صبح 11:30 24:00 PM

nomonopoly market