Monday 15 October 2018 / دوشنبه 23 مهر 1397

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

برنامه های روز چهارشنبه از تلویزیون اندیشه زمان به وقت ایران زمان به وقت آمریکا
آیین بهایی  - تکرار  Aeen bahaee بعد از ظهر 12:30 1:00 AM
برنامه ساز: دکتر مجید محمدی - تکرار  darghaireinsoorat بعد از ظهر 13:30 2:00 AM
سلامی دوباره برنامه ای از ساسان کمالی . سلامی دوباره برنامه ای سیاسی، اقتصادی ، ادبی و هنری میباشد و بیشتر به اخبار روز خصوصا درباره ایران می پردازد - تکرار Salami Dobareh بعد از ظهر 15:00 3:30 AM
راه کارگر - تکرار  rahe kargar بعد ازظهر 16:30 5:00 AM
برنامه ساز : منصور اسانلو - تکرار  HambastegieNo بعد ازظهر 16:30 7:00 AM
برنامه ساز : دفتر شاهزاده  Ofogh شب 19:00 7:30 AM
آینده ایران برنامه ای از بهمن فتحی و حسین لاجوردی ayandeh iran شب 21:30 10:00 AM
 کلیسای خانگی  kelisa khanegi شب 22:30 11:00 PM
 برنامه ساز : توانا  Tavaana شب 23:30 12:00 PM
برگی از تاریخ برنامهای است هفتگی که به بررسی های مستند آقای محمد امینی پژوهشگر تاریخ و جامعه ایران می پردازد، خاصه به دگرگونی های 150 سال اخیر برنامه ای از حسین مهری و محمد امینی Bargi Az Tarikh صبح 12:30 13:00 PM
برنامه ساز : دکتر چوادی - به همراه هم تا سپیده دم امید - در مان سرطان - تکرار 
Dr.javadi صبح 1:30 14:00 PM
برنامه ساز : دفتر شاهزاده  Ofogh صبح 2:30 15:00 PM
  برنامه ساز : دکتر مشکی  
Dr.Meshki صبح 5:00 17:30 PM
اندیشه با دوستان، برنامه ای است برای تماس بیشتر با هموطنان، همراه با میهمانان ویژه و آگاه از مسایل روز. در  این برنامه بینندگان می توانند دظرات خود را با مجری و میهمانان در میان بگذارند Andisheh ba doostan صبح 6:00 18:30 PM
میوه های زندگی  mivehaye zendeghi 2 صبح 7:30 20:00 PM
برنامه ساز : افشین - تکرار Apozit صبح 8:30 21:00 PM
حافظ - تکرار  Hafez صبح 9:00 21:30 PM
CBS Auto Body CBS صبح 9:30 22:00 PM
 کلیسای خانگی - تکرار kelisa khanegi صبح11:30 24:00 PM