Sunday 17 November 2019 / يكشنبه 26 آبان 1398

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

تکرار-تکرار

برنامه های روز یکشنبه از تلویزیون اندیشه زمان به وقت ایران زمان به وقت آمریکا
 برنامه ساز : دیدبان شهروند - تلویزیون اندیشه  Citizen Watch شب 19:30 8:00 AM
پویش برنامه است در مورد مسایل روز داخل ایران و جریانات حاکم بر سیاست داخلی. این برنامه یه بررسی روابط  سیاسی ایران با دیگر کشورهای جهان می پردازد. پویش برنامه ای از رضا گوهرزاد Pouyesh شب 21:30 10:00 AM
تکرار - چشم انداز  Cheshmandaz شب 23:30 12:00 AM
تکرار - سلامی دوباره برنامه ای از ساسان کمالی . سلامی دوباره برنامه ای سیاسی، اقتصادی ، ادبی و هنری میباشد و بیشتر به اخبار روز خصوصا درباره ایران می پردازد  Salami Dobareh صبح 00:30 13:00 PM
تکرار - برنامه ساز : احمدرضا بهارلو  istgah didar 1 صبح 1:30 14:00 PM
تکرار - برنامه ساز : سوزی خاتمی 
Our View صبح 2:30 15:00 PM
تکرار -  برنامه ساز : دکتر نهضت فرنودی  Ravanshenashi Khodemani صبح 3:30 16:00 PM
برنامه ساز : رضا گوهرزاد  Chalesh صبح 5:30 18:00 PM
برنامه ساز : تلویزیون اندیشه  Citizen Watch صبح 6:30 19:00 PM
تکرار - برنامه ساز : تلویزیون اندیشه  Shatranj صبح 7:30 20:00 PM
تکرار - برنامه ساز : سوزی خاتمی 
Our View صبح 8:30 21:00 PM
تکرار - پویش برنامه است در مورد مسایل روز داخل ایران و جریانات حاکم بر سیاست داخلی. این برنامه یه بررسی روابط  سیاسی ایران با دیگر کشورهای جهان می پردازد. پویش برنامه ای از رضا گوهرزاد Pouyesh صبح 9:30 22:00 PM
تکرار - برنامه ساز : منصور اسانلو  HambastegieNo صبح 10:30 23:00 PM
تکرار - سلامی دوباره برنامه ای از ساسان کمالی . سلامی دوباره برنامه ای سیاسی، اقتصادی ، ادبی و هنری میباشد و بیشتر به اخبار روز خصوصا درباره ایران می پردازد  Salami Dobareh صبح 11:30 24:00 PM

nomonopoly market