Sunday 24 June 2018 / يكشنبه 3 تير 1397

جستجو

P7a

AndishehTV

header 7

Hawaii judge Trump travel ban

یک قاضی فدرال در ایالت هاوایی، رای جدیدی صادر کرد که براساس آن، شهروندان ایران و پنج کشور مسلمان دیگر غیر از فامیل درجه یک، می توانند برای اقوام دیگر خود از جمله خاله، دایی، عمو و عمه و همچنین فرزندان...

آنها درخواست ویزا کنند.
قاضی «دریک واتسون» در حکم خود خواهان استفاده از عقل سلیم در تفسیر فرمان اجرایی منع موقت شهروندان ۶ کشور عمدتاً مسلمان از ورود به آمریکا شده و می گوید اعضای خانواده، بیشتر از پدر و مادر، خواهر و برادر و همسر و فرزند است.
فرمان اجرایی پرزیدنت ترامپ که پیشتر با رای قضات فدرال تعلیق شده بود، یک ماه پیش از سوی دیوانعالی به این شرط اجرایی شد که افراد مرتبط به فامیل درجه یک بتوانند به آمریکا سفر کنند اما در همان نظر دیوان عالی، سایر اعضای خانواده از جمله پدر و مادر بزرگ و دیگر خویشاوندان مثل عمو و عمه و خاله و دایی شامل نمی شدند.
براساس فرمان اجرایی پرزیدنت ترامپ صدور ویزا برای شهروندان ایران، لیبی، سومالی، سودان، سوریه و یمن محدود شده بود.
قاضی «دریک واتسون» به دولت دستور داد فرمان اجرایی در منع ورود شهروندان ۶ کشور یاد شده نباید شامل پدر و مادر بزرگ، نوه ها، داماد، عروس، خواهر زن، برادرزن، عمو، عمه، خاله و دایی و فرزندان آنها شود.
قاضی واتسون در حکم خود نوشته است عقل سلیم حکم می کند خویشاوندان نزدیک از جمله پدر و مادر بزرگ اعضای نزدیک خانواده اند.
دیوان عالی آمریکا ماه قبل درباره فرمان اجرایی رئیس جمهوری حکم کرد که نباید از ورود کسانی که روابط خانوادگی یا تجاری صحیح و روشنی در آمریکا دارند جلوگیری شود.
قرار است دیوان عالی آمریکا آبان ماه فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا را بررسی کند

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
3
10
17
24

bbl

برنامه سازان تلویزیون اندیشه

Dariush Eghbali AhmadReza Baharloo Parisa Saeed Hossein Mohri Nehzat Farnoody Majid MohammadiDrMeshki Mehdi Aghazamani Aeen Bahaee Reza Gooharzad Sasan Kamali Mohammad Amini Sahar Amani Mojhdeh Habibi Mansour Osanloo