Thursday 21 June 2018 / پنجشنبه 31 خرداد 1397

جستجو

P7a

AndishehTV

header 7

turkey republican peoples party

حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه به عنوان اصلی‌ترین حزب مخالف دولت، روز دوشنبه از شورای انتخابات این کشور خواست که نتیجه رفراندوم روز یکشنبه را ملغی کند....


بلند تزجان، معاون دبیرکل این حزب، تخلفات رای‌گیری را علت این درخواست حزبش عنوان کرد.
تصمیم شورای انتخابات برای تایید آرایی که بدون مهر رسمی به صندوق انداخته شدند، یکی از مهم‌ترین مسایلی است که خشم مخالفان را برانگیخته است.
به گفته آقای تزجان، با این تصمیم حالا غیرممکن است تا بتوان تعدادی آرای مخدوش را تعیین کرد.
وی گفت که حزبش در این باره شکایتی ارائه خواهد کرد تا در دادگاه قانون اساسی ترکیه، دادگاه حقوق بشر اروپا و دیگر مراجع مرتبط بررسی شود